Nettressursen er til bruk for kursundervisning, kollokvier og egenstudier, og inngår som støttelitteratur på 1. avdeling juridisk fakultet, Universitetet i Oslo, se http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS1211/v12/pensumliste.xml.

 

NfE inneholder sammendrag, flervalgsoppgaver («multiple choice») og refleksjonsspørsmål til hvert av de 18 kapitlene i denne boken. Nettressursen har også en kommentert domsgjennomgang for hver av lærebokens fem hoveddeler, samt supplerende litteratur. I tillegg gir NfE – som et internettbasert læringsverktøy – mulighet for å ajourføre med nyere rettspraksis, se fanen Nyheter. Stoffet på nettressursen er tematisk ordnet etter samme systematikk som i Lærebok i erstatningsrett, og man manøvrerer seg rundt ved å klikke på de enkelte hoveddelene, kapitlene og underpunktene.

 

For å lette sammenhengen til NfE og lette tilgangen til rettskildene er Lærebok i erstatningsrett nå tilgjengelig for studentene i elektronisk form, lenket opp til databasene i Gyldendal Rettsdata for studenter som har kjøpt 6. utgave av Lærebok i erstatningsrett og som har e-postadresse ved universitet eller høyskole.

 

I tillegg til de sidene som direkte relaterer seg til Lærebok i erstatningsrett, inneholder nettressursen supplerende stoff innen erstatningsrett. Nettsiden har også faner som berører erstatningsrettens sider mot etikk og internasjonalisering, og er ment som et bidrag til fagutviklingen på Universitetet i Oslo. Nettressursen har også en side mot det praktiske rettsliv, ved å være en publiseringskanal for kursmateriale dedikert deltakere på erstatningsrettskurs i regi av bl.a. Juristenes Utdanningssenter (JUS).

 

Nettressurs for Erstatningsrett er under utvikling, og innspill og spørsmål mottas med takk. De kan rettes til redaktøren av NfE, førsteamanuensis dr.juris Morten Kjelland, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Mailadressen er morten.kjelland@jus.uio.no