Oppgaver til Møter mellom mennesker 

(Øyvind Dahl, Gyldendal Akademisk, 2013)

Nettsiden er et viktig supplement til læreboken. Her finner du oppgavestoff til kapitlene i boken. Du finner henvisninger til andre nettsteder som kan være nyttige, men du utfordres også til selv å søke på Internett etter aktuelt stoff som kan supplere temaet i denne boken. I dagens informasjonssamfunn finner du dessuten mye aktuelt i bøker, aviser, blader, fjernsyn, radio og andre medier som kan anvendes som kommentarstoff til denne boken.

 

Oppgavene på nettsiden er av tre slag:

  • Repetisjonsoppgaver som hjelper leseren til å bla tilbake og få med seg hovedpunkter i fremstillingen.
  • Drøftingsoppgaver som kan egne seg som utgangspunkt i refleksjon og samtaler, for eksempel i en gruppe.
  • Fordypningsoppgaver som kan egne seg for skriftlig fremstilling, enten individuelt eller i grupper. De er satt opp etter følgende mal:
    • Problemstilling: Hva vil dere finne svar på? Hva skal undersøkes? Kan dere formulere delproblemstillinger og fordele oppgaver mellom dere? Kan problemstillingen formuleres mer presist? Hvis dere ikke vet hva dere skal finne, finner dere det ikke …
    • Metode: Hvordan vil dere gå frem for å finne svar på spørsmålene som er reist? Hva slags kilder til kunnskap kan dere finne? Litteratur, Internett, observasjon, intervju, spørreundersøkelse for innsamling av data. Er det noen teorier eller modeller som kan bidra til å kaste lys over prosjektet?
    • Drøfting: Her undersøkes elementer som kan gi svar på problemstillingen: Hvordan skal dataene tolkes? Hva bør analyseres nærmere? Hva har dere lært av dette prosjektet? Konklusjoner.

Grensene mellom disse oppgavetypene er ikke absolutte; en repetisjonsoppgave leder fort over i drøftinger. Mange drøftingsspørsmål kan bearbeides videre og anvendes som en fordypningsoppgave. Her kan en lærer gi veiledning. De fleste oppgavene har ikke noe fasitsvar. Men ved å studere teksten i læreboken kan en finne mange momenter til lærerike samtaler og skriftlige fordypningsoppgaver. En kan også benytte den store rikdommen som finnes på Internett.

 

Om forfatteren

Dr.philos. Øyvind Dahl, som er vokst opp på Madagaskar og har reist og arbeidet i flere verdensdeler, er professor emeritus fra Misjonshøgskolen i Stavanger. Der tok han initiativ til å opprette Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) og Nordic Network for Intercultural Communication (NIC).