Innhold kapittel 5

 

Semiotikk – læren om tegn (s.102)

Repetisjonsoppgave

Oppgave 5.1

I definisjonen av tegn står det at tegnet står for noe annet enn seg selv for noen.

 1. Forklar hvorfor dette «for noen» er viktig.
 2. Finn eksempler på ulike tegn i hverdagen. Hva er uttrykk, og hva er innhold?
 3. Gjør rede for forskjellen mellom ikon, indeks og symbol. Finn eksempler som illustrerer de tre typene grunntegn.
 4. Er mørke skyer på himmelen ikon, indeks eller symbol for uvær?

 

Semiotisk analysemodell (s. 105)

Repetisjonsoppgave

Oppgave 5.2

Tegn sammenhengen mellom hus som objekt, HUS som symbol og ideen «hus» ved å bruke det semiotiske trianglet på side 106. Finn det kinesiske tegnet for hus på Internett. Forklar ut fra dette hva som menes med at symbolet eller tegnet er «vilkårlig» valgt.

 

Drøftingsoppgaver

Oppgave 5.3

Bruk det semiotiske trianglet på side 106 der du setter inn en person som referent.

 1. Hvilke mentale forestillinger ville du fått?
 2. Hvilket tegn ville du bruke for å symbolisere personen (f.eks. ansikt, monogrammet til kong Harald)?
 3. Kan tegnet stå for det samme som referenten?
 4. Kunne du brukt andre tegn/symboler for å oppnå samme mentale forestilling/tanke?

 

Produsere mening (s. 107)

Repetisjonsoppgave

Oppgave 5.4

 1. Forklar hvordan meninger dannes ved å referere til den semiotiske analysemodellen på side 107. Hva menes med at tegnet er vilkårlig valgt?
 2. Hvordan dannes meninger i det som er kalt «uendelig semiose»?

 

Drøftingsoppgaver

Oppgave 5.5

Bruk den semiotiske analysemodellen på side 107 til å forklare hvordan du danner deg en mening om følgende referenter:

 1. Tannbørste
 2. Snikekatt
 3. Kronprins Håkon
 4. Kjærlighet
 5. Muntlig eksamen
 6. Historiebok
 7. Alexander Rybak
 8. Fasitsvar
 9. Evighet
 10. Homofil

Oppgave 5.6

Bruk den semiotiske analysemodellen på side 107 til å forklare hvordan du danner deg en mening om følgende tegn:

Oppgave 5.7

Studer modellen av uendelig semiose på side 109. Hvordan kan tegn bli opphav til nye tegn som igjen blir opphav til nye tegn osv.? Forklar modellen ved å finne konkrete eksempler.

Oppgave 5.8

Gjør rede for forskjellen mellom begrepene betydning og mening (side 111) ved å forklare forskjellen på semantikk og pragmatikk.

 

Metafor, ironi, metonymi og idiom (s. 111)

Repetisjonsoppgave

Oppgave 5.9

Forklar følgende begreper: metafor, ironi, metonymi og idiom.

 

Fordypningsoppgave

Oppgave 5.10. Semiotisk analyse av tango

Problemstilling: Gjør en semiotisk analyse av den latinamerikanske dansen tango. Dansen kan også ses på som en kommunikasjon mellom dansepartnerne og med omgivelsene. Hvordan kan tango tolkes semiotisk? Hva skiller den fra andre danser? Hvilken mening kan en legge i dansen? Tango kan ses på som en symbolsk praksis. Den har visse regler som vi kan gjenkjenne. Hva vil du legge vekt på i tolkningen av dansen?

Metode: Tolke symboler og kulturelle koder i musikk og fremføring. Eventuelt bruk av film eller demonstrasjon.

Drøfting: Ta for eksempel utgangspunkt i denne omtalen: «Tangoen presenterer det kunststykket å bli oppfattet som eksplisitt erotisk uten å bli vulgær. For tangoen står i kontrast til de dansene som oppleves som vulgære og frivole … Det stilige antrekket i moderne tango gjør at den klassifiseres som ’selskapsdans’, med et raffinement som skiller den fra for eksempel discodans. Sensualiteten skal utformes svært kontrollert. Danserne skal uttrykke at de er besatt av hverandre, men lidenskapen skal tøyles. Det er dette som gir dansen det intense og spenningsfylte uttrykket» (Berkaak og Frønes 2005: 54). Hva uttrykker dansen: rytme, sensuell estetikk, lidenskap, erotikk, skjønnhet, stilig antrekk, selskapsdans, raffinement, sensualitet, kontrollert erotisk spenning? Hva er «forskjellen som skaper forskjellen» (Bateson) fra andre danser?