Innhold kapittel 6

 

Repetisjonsoppgave

Oppgave 6.1

Hva er hermeneutikk?

 

Fordom, for-dom og forforståelse (s. 116)

Repetisjonsoppgaver

Oppgave 6.2

Forklar begrepene til Gadamer: Forståelseshorisont og horisontsammensmeltning.

Oppgave 6.3

Hva menes med den hermeneutiske sirkelen? Forklar hvordan den kan brukes til å forstå og fortolke nye fenomener.

Oppgave 6.4

 1. Hva menes med dyadiske interaksjoner?
 2. Hva mener Bourdieu med begrepet doxa?

 

Drøftingsoppgaver

Oppgave 6.5

Finn tre eksempler på at du har hatt en forforståelse som du har måttet endre på etter at du fikk en ny forståelse av saken.

 1. Hva ble etterforståelsen?
 2. Hva var det som førte til at du fikk en ny forståelse av saken?
 3. Hvilken betydning hadde etterforståelsen på din videre befatning med dette emnet?
 4. Er du fortsatt åpen for å endre på din nye forforståelse?

Oppgave 6.6

Bruk figur 6.2 på side 119 til å forklare hvordan mennesker kan få ny innsikt – ny forståelse – i møte med andre. Hvilken rolle spiller interaksjonen gjennom handlinger, møtet mellom horisonter og språkspillet? Finn konkrete eksempler.

Oppgave 6.7

Forklar hva som menes med at den hermeneutiske sirkelen kan oppfattes som en spiral. Finn eksempler.

Oppgave 6.8

Les gjennom disse to måtene å kommunisere på, vi kan kalle dem henholdsvis lukket og åpen kommunikasjon:

Lukket kommunikasjon Åpen kommunikasjon

Min oppgave er å få deg til å se riktigheten av mitt standpunkt.

Hvis du likevel ikke ser riktigheten av mitt syn, da vil jeg ta det som et bevis på manglende intelligens eller at du har skjulte motiver.

Da vil jeg argumentere sterkere og mer direkte, rolig og mer utspekulert eller skifte mellom flere sett av argumenter.

Jeg vil poengtere mitt syn direkte og gi overbevisende argumenter eller stille spørsmål slik at du blir nødt til å komme til de samme konklusjonene.

Min oppgave er å forsvare mitt syn, men skape muligheter for å avdekke svakheter.

Jeg vil poengtere mitt standpunkt åpent og be deg om å reflektere rundt det og oppfordre deg til å legge frem ditt syn slik at jeg kan reflektere rundt det.

Hvis du ikke ser at jeg har noe å fare med, da vil jeg vurdere muligheten av at du ser noe jeg ikke ser.

Da vil jeg oppmuntre deg til nærmere å begrunne din tankegang som har ført til en annen konklusjon enn min.

Spørsmål til samtale

 1. Se på tabellen i eksemplet ovenfor.
 2. Har dere opplevd disse måtene å kommunisere på? Gi eksempler.
 3. Diskuter konsekvensene av å ha en åpen eller en lukket holdning til kommunikasjon. Finn eksempler.
 4. Finnes det situasjoner der vi bevisst velger å bruke en lukket kommunikasjonsform? Gi eksempler.
 5. Finnes det situasjoner der vi bevisst velger å bruke en åpen kommunikasjonsform? Gi eksempler.

Oppgave 6.9

Gå til tabellen over lukket og åpen kommunikasjon ovenfor. Analyser kommunikasjonssituasjonen ut fra en hermeneutisk analysemodell. Tips: Sett opp en tabell med tre kolonner som viser forforståelse, forståelse og etterforståelse. Vis hvordan den lukkede kommunikasjonen ikke fører til ny forståelse, og hvordan den åpne kommunikasjonen kan lede til ny forståelse.

Oppgave 6.10

Finn eksempler på politiske debattprogrammer på TV. Er det åpen eller lukket kommunikasjon?

Oppgave 6.11

Let på Internett og se hva du kan finne om amishfolket i Pennsylvania i USA. Finn ut om deres leveform og forhold til omverdenen.

 1. Hvordan kan de opprettholde sin livsform i det moderne USA?
 2. Hvem har definisjonsmakten når det gjelder deres livsstil? Hvem setter normene?
 3. Kjenner du andre religiøse grupper som baserer seg på «ren identitet»?

 

Hermeneutikk som analyseredskap (s. 123)

Repetisjonsoppgaver

Oppgave 6.12

Forklar begrepene enkel hermeneutikk, dobbel hermeneutikk og trippel hermeneutikk.

Oppgave 6.13

Repeter de ulike definisjonene av makt på side 125. Hva skiller dem, og hva forener dem? Hva menes med strukturell makt?

Oppgave 6.14

Ta for deg listen med ulike former for maktutøvelse på side 126 og 127. Finn andre eksempler fra dagliglivet enn de som er nevnt her. Forklar når det drives direkte maktutøvelse, og når det dreier seg om strukturell makt.

 

Drøftingsoppgaver

Oppgave 6.15

Drøft maktpåvirkning fra reklame for kosmetikk eller ungdomsklær.

 1. Hvordan påvirker produsentene eller selgerne deg?
 2. Skjer påvirkningen åpent eller skjult? På hvilke måter?
 3. Hvorfor ender du opp med å kjøpe akkurat de produktene du kjøper?

Oppgave 6.16

Den pakistanske juristen og politikeren Abid Q. Raja kommer med et sukk i sin bok Talsmann:

«Selv om det norske idealet setter det selvstendige individet i sentrum, er det altfor ofte slik at enkeltpersoner med minoritetsbakgrunn stilles til ansvar for alle gale ting som noen i deres gruppe har gjort. Og enkeltgrupper stilles til ansvar for alle gale ting som enkeltpersoner i andre grupper har gjort» (Raja 2008: 17).

 1. Drøft på bakgrunn av dette sitatet hvorfor muslimer i Norge blir stilt til ansvar for det muslimske terrorister gjør i andre land.
 2. Dersom norske eller kristne individer eller grupper gjør dumme/gale ting, blir ikke alle nordmenn stilt til ansvar. Hva kan dette handle om?

 

Et eksempel til analyse (s.129)

Repetisjonsoppgave

Oppgave 6.17

Forklar forskjellen på en kvalitativ og en kvantitativ analyse.

 

Drøftingsoppgave

Oppgave 6.18

Finn referanser på Internett til tegningene i Jyllandsposten og reaksjonene og debatten etterpå.

 1. Hva mener dere om ytringsfrihet og respekt for andres religiøse følelser?
 2. Dersom du var redaktør i en norsk avis, ville du ha trykt tegningene når du visste at enkelte norske grupper mener at de er blasfemiske?

 

Fordypningoppgave

Oppgave 6.19. Hermeneutisk analyse

Problemstilling: Den norske kirke har ved ulike anledninger endret syn på muligheten for å ansette homofile i kirkelige stillinger. Se for eksempel http://www.kirken.no/?event=doLink&famId=6892. Bruk den hermeneutiske analysemodellen for å kartlegge hvorfor og hvordan endringer i syn og holdninger tross alt har skjedd over tid.

Metode: Søk på Internett etter opplysninger om Den norske kirke og homofili. Parallell sak: Alminnelig aksept av kvinnelige prester, noe som tidligere var utenkelig og ansett som ubibelsk.

Drøfting: Bruk den hermeneutiske sirkelen for å analysere de tre fasene: forforståelse, forståelse og etterforståelse. Ut fra den forforståelsen som fantes, hva var det som brakte inn en ny forståelse? I hvilken grad har etterforståelsen bidratt til ny forforståelse, som igjen kan føre til ny forståelse? Hva er det som gjør at endringer i syn er ekstra vanskelig å få igjennom i en institusjon som Den norske kirke? Hvorfor oppstår likevel endringer?