Innhold kapittel 12

Å forstå med vår erfaring – fortolkningsskjemaer (s. 272)

Repetisjonsoppgaver

Oppgave 12.1

 1. Hva er et fortolkningsskjema?
 2. Hvordan bruker vi våre fortolkningsskjemaer for å forstå?
 3. Hva skjer når vi ikke har et passende fortolkningsskjema eller en god nok strategi for å koble ny informasjon til det en kjenner fra før?

Oppgave 12.2

Forklar den selvforsterkende sirkelen i figur 12.2, side 275. Hvordan kan forventninger forsterkes gjennom handlinger og reaksjoner?

Oppgave 12.3

 1. Hva menes med «å stikke fingeren i jorden» i dette kapitlet?
 2. Hva menes med «mellommenn»?
 3. Hva menes med «dørvakt» (gatekeeper)?

Oppgave 12.4

 1. Hva er lavstatusgrupper? Gi eksempler.
 2. Hva er høystatusgrupper? Gi eksempler.

 

Drøftingsoppgaver

Oppgave 12.5

Sett at du skal jobbe som bistandsarbeider i en landsby i Afrika eller Asia. Hva bør du tenke på når du går til en slik oppgave?

 1. Hvordan kan skjemaet på side 276 og 277 være til hjelp?
 2. Hvilke råd vil du gi en som skal leve og arbeide i en annen kulturell setting enn den hjemlige?
 3. Hva kan du som representant for en vertskultur gjøre for å lette denne prosessen for innvandrere i Norge?

Forfatteren har tidligere (side 48) advart mot enkle oppskrifter på hvordan man skal oppføre seg i andre kulturelle omgivelser. Er det likevel mulig å gi noen retningslinjer?

Oppgave 12.6

Diskuter utsagnet «Du kan ikke ikke-kommunisere» i lys av de praktiske rådene som er gitt i dette kapitlet.

 

Konflikthåndtering (s. 278)

Repetisjonsoppgaver

Oppgave 12.7

Gjør rede for forskjellen mellom interessekonflikter og verdikonflikter. Bruk gjerne figurene på side 280 for å forklare og finn praktiske eksempler. Når er en forhandlingsløsning mulig?

Oppgave 12.8

Repeter de fem ulike konflikttypene. Finn frem eksempler fra egen livserfaring som kan illustrere de ulike typene. Finnes det overganger mellom dem? På hvilken måte?

Oppgave 12.9

Les gjennom de fem hersketeknikkene som Berit Ås identifiserte. De er listet opp på side 285. Kjenner du til at de har vært brukt? Har du selv opplevd slike situasjoner? Finn gjerne konkrete eksempler.

Oppgave 12.10

Gjør rede for forskjellen på grunne og dype kulturkonflikter (side 288). Finn gjerne eksempler som viser at grunne konflikter oftest lar seg løse. Hvorfor er det ikke like lett å løse dype kulturkonflikter?

 

Drøftingsoppgaver

Oppgave 12.11

Forklar meglerens rolle i verdikonflikter og interessekonflikter. Er det noen forskjell? Hva kan megleren bidra med?

Oppgave 12.12

Hvordan kan konflikter utvikle seg når det blir vanskelig å skille person og sak? Kjenner du til konkrete eksempler?

Oppgave 12.13

Mange kulturkonflikter skyldes utilstrekkelig forståelse fra den ene parten eller begge parter, står det i innledningen på side 286.

 1. På hvilken måte har denne boken gitt deg større innsikt i å se og håndtere kulturkonflikter?
 2. Hvordan kan vi skille ut hvilke konflikter som dreier seg om kultur og hvilke som er livspolitikk – «konkrete handlinger som må begrunnes og diskuteres»?
 3. Hvordan kan vi unngå å gå i kulturismefellen (se side 71f)?

Oppgave 12.14

Utfordringen i kommunikasjon er å kunne se tingene «fra den andre siden». Hvordan kan slik innsikt hjelpe deg til å håndtere og eventuelt løse konflikter?

Oppgave 12.15

På side 289 står det: «Noe av vanskeligheten ved å håndtere konflikter er at partene ofte kan oppleve en konflikt svært forskjellig. Mens den ene parten oppfatter konflikten som en verdikonflikt der det ikke er mulig å finne kompromiss, kan den andre parten oppleve konflikten som en ren maktkonflikt, der den sterkeste forsøker å tvinge egne normer igjennom.»

I et bistandsprosjekt ville en norsk leder si opp en av de ansatte fordi han stadig misbrukte alkohol på jobben. De andre lokalt ansatte protesterte og ville beskytte kollegaen sin, som de mente gjorde en god jobb til tross for alkoholmisbruket. Dessuten hadde han forsørgeransvar for kone og barn.

For den norske lederen dreide dette seg om en verdikonflikt. Han kunne ikke ha en alkoholiker som ansatt i et idealistisk prosjekt. For de andre ansatte dreide dette seg om den utenlandske lederens bruk av makt. En slik maktbruk ville sette relasjonene dem imellom i fare.

Dersom du var denne lederen, hvordan ville du takle denne konflikten?

 

Fordypningsoppgave

Oppgave 12.16. Interkulturell kompetanse

Problemstilling: Gjør rede for hvordan det går an å leve med dilemmaet som oppstår når du på den ene siden skal være deg selv og ekte, og på den andre siden skal tilpasse deg og leve deg inn i en fremmed væremåte.

Metode: Les gjennom de praktiske rådene som gis i dette kapitlet. Studiet av de ulike konflikttypene kan også være nyttig. Finn også annen faglitteratur, bruk intervju og diskusjon.

Drøfting: Finn litteratur, romaner, tekster eller film som tar opp dette kulturelle dilemmaet. Dere kan også diskutere temaet med noen som har reist og flyttet, og som må finne seg til rette i nye kulturelle omgivelser.

 

Den etiske fordringen og etiske utfordringer (s. 289)

Repetisjonsoppgaver

Oppgave 12.17

Gjør rede for Martin Bubers distinksjon mellom «jeg–du» og «jeg–det». Hvor ligger muligheten for dialog?

Oppgave 12.18

Gjør rede for K.E. Løgstrups tanke om at vi i møtet mellom mennesker bærer mer eller mindre av den andres liv i vår hånd.

 1. Hva mener han med «den etiske fordringen»?
 2. Hva betyr tillit i denne sammenhengen?

Oppgave 12.19

 1. Hva er toleranse?
 2. Hvorfor forveksles det ofte med likegyldighet?
 3. Er verdinøytralitet tolerant?

 

Drøftingsoppgaver

Oppgave 12.19

Er kulturelle forskjeller et hinder for kommunikasjon eller en mulighet for «gylne øyeblikk» (s. 27)? Forklar hvordan det vi ikke forstår kan forvandles til «gylne øyeblikk».

Oppgave 12.20

 1. «Å vise tillit er å utlevere seg selv», sier Løgstrup. Diskuter viktigheten av tillit i en kommunikasjonssituasjon.
 2. Hva skjer når tilliten misbrukes, når tilliten blir brukt destruktivt, mot den som har vist tillit? Finn eksempler på at dette har skjedd.
 3. Hvordan kan tillitsbrudd gjenopprettes?
 4. Hvordan kommer maktaspektet til overflaten igjen i slike situasjoner?

Oppgave 12.21

Diskuter disse utsagnene:

 1. «I enhver interkulturell kommunikasjonssituasjon foreligger en dimensjon av makt.»
 2. «Faglig arbeid med interkulturell kommunikasjon må gå ut på kartlegge hva slags makt som gjør seg gjeldende.»

Oppgave 12.22

Forfatteren hevder at det ikke er riktig å si at korrupsjon og bestikkelser er «en del av deres kultur». Er du enig? Hvilke konsekvenser vil et slikt synspunkt ha for dine holdninger til andre mennesker?

Oppgave 12.23

«Bare til den som virkelig mener noe, stilles det krav om toleranse.» Diskuter utsagnet. Hvorfor forveksles ofte toleranse med likegyldighet?

Oppgave 12.24

Drøft utsagnet på side 293: «Tvang til toleranse i betydningen relativisme – at alt er likegyldig – blir intolerant.»

Oppgave 12.25

Grensen for ytringsfrihet går der ytringene omsettes til ulovlige og kriminelle handlinger (side 293). Diskuter grensene for ytringsfrihet.

 

Fordypningsoppgave

Oppgave 12.26. Vårt etiske ansvar

Problemstilling: Hvordan kan innsikt i interkulturell kommunikasjon misbrukes? Hva kan du/dere gjøre for å bevisstgjøre dere selv og andre slik at innsikt i interkulturell kommunikasjon ikke blir misbrukt?

Metode: Litteratur, filmer, erfaring, intervju, diskusjon.

Drøfting: Gjør rede for hvordan innsikt i interkulturell kommunikasjon kan misbrukes. Studer fenomener som makt, korrupsjon, økonomi og empati.

 

Frosken og havet (s. 294)

Drøftingsoppgaver

Oppgave 12.27

«Respekt, ydmykhet og evnen til undring er kanskje de mest verdifulle egenskapene for mellommenneskelig kommunikasjon», står det i sluttavsnittet. Drøft utsagnet.

Oppgave 12.28

Sitat fra side 294: «Interkulturell kompetanse innebærer evnen til å kommunisere hensiktsmessig og passende i en gitt situasjon overfor mennesker med andre forutsetninger. Det krever passende atferd, adekvat kunnskap og moralske holdninger.»

Sett opp en liste over hva du har lært i dette faget som kan hjelpe deg til å kommunisere bedre med mennesker som har en annen bakgrunn enn din egen.

 1. Hvorfor er atferd, kunnskap og holdninger viktige?
 2. Hva menes med at tillit er relasjonell?

 

Fordypningsoppgave

Oppgave 12.29. Interkulturell kommunikasjon er mulig!

Problemstilling: Hvordan er interkulturell kommunikasjon mulig når mennesker har forskjellig kulturbakgrunn, forskjellig språk, forskjellige religioner, forskjellige normer og forskjellige verdier? Hva kan du/dere gjøre for å forbedre din/deres interkulturelle kompetanse?

Metode: Lesing, repetisjon av denne boken, annen litteratur, filmer, erfaring, intervju, samtale.

Drøfting: Etter å ha lest dette læreverket har du fått innblikk i alt som kan gå galt i forbindelse med kommunikasjon mellom mennesker med svært forskjellig utgangspunkt. Hvordan er det likevel mulig å kommunisere interkulturelt?