Innhold kapittel 10

 

Migrasjon er ikke noe nytt (s. 220)

Repetisjonsoppgave

Oppgave 10.1

I boken står det at uttrykket «flerkulturell» er et uheldig uttrykk. Hva er kritikken mot begrepet?

 

Drøftingsoppgave

Oppgave 10.2

Kan du finne ut når uttrykket «etnisk norsk» begynte å bli tatt i bruk? Hvorfor har det blitt behov for et slikt uttrykk?

 

Ulike tilpasningsformer (s.222)

Repetisjonsoppgaver

Oppgave 10.3

Forklar disse begrepene og finn eksempler for hvert av tilfellene.

 1. assimilering
 2. segregering
 3. integrering

Forklar videre hvordan resultatet kan bli enten isolasjon eller innovasjon.

 

Likestilling i det flerkulturelle samfunnet (s.227)

Repetisjonsoppgave

Oppgave 10.4

Forklar hva som menes med likestilling.

 

Drøftingsoppgaver

Oppgave 10.5

Søk på nettet og finn hvordan likestilling er blitt kjempet frem i Norge. Er målet nådd i dag? Begrunn svaret.

Oppgave 10.6

Finn eksempler på at den vanlige norske opptredenen og holdningen mellom kjønnene kan virke sjokkerende på mennesker med en annen kulturbakgrunn. Har du selv erfart noe lignende?

Du kan bruke kulturfiltermodellen figur 4.1 på side 91 i drøftingen.

 

Fordypningsoppgave

Oppgave 10.7. Kjønnsroller og kultur

Problemstilling: Finn hvilken betydning ulike forventninger til kjønnsroller kan ha for mennesker fra forskjellige kulturer. Tips: ulike forventninger til opptreden hjemme, i husholdning, forhold til barn og ute sammen med andre mennesker.

Metode: Observasjon, intervju, Internett, diskusjon.

Drøfting: Kjønn er en viktig faktor i all kommunikasjon. Vi har ulike måter å uttrykke oss på og ulike forventninger som mann og kvinne. Drøft hvordan disse forventningene kan slå ut i et partnerforhold der hun og han kommer fra ulik kulturell bakgrunn, norsk eller utenlandsk.

 

Makt og avmakt i en kommunikasjonssituasjon (s.229)

Repetisjonsoppgave

Oppgave 10.8

Bla tilbake i boken og repeter begrepene makt og avmakt. Se f.eks. side 125 og de følgende sidene om maktens mange ansikter.

 

Drøftingsoppgaver

Oppgave 10.9

Finn kommunikasjonssituasjoner og eksempler der ulike maktforhold spiller inn og analyser situasjonen. Det kan være forholdet mellom foreldre og ungdom, mellom lærere og elever, mellom majoriteter og minoriteter, mellom kvinner og menn, mellom kollektivistiske og individualistiske samfunn og mellom ulike etniske grupper. Drøft hvordan verbale og nonverbale uttrykk spiller inn på forløpet og utfallet av kommunikasjonen. Ta gjerne utgangspunkt i en film eller en video du har sett.

Oppgave 10.10

Analyser og diskuter jobbintervjuet på side 230–231. Hvordan kommer maktspillet inn? Tips: Vurder språk og kroppsspråk. Hva kan gjøres for å få frem reell kompetanse i et jobbintervju?

 

Diskriminering (s. 232)

Repetisjonsoppgave

Oppgave 10.11

Forklar hva som menes med

 1. direkte diskriminering
 2. indirekte diskriminering
 3. finn eksempler på direkte og indirekte diskriminering

 

Drøftingsoppgaver

Oppgave 10.12

Tenk deg at du skal ansette en person som skal betjene resepsjonen i en bedrift. Personen må kunne ta imot og sette over telefoner til de ansatte i bedriften. En av søkerne, en kvinne, mangler høyre arm. Hva vil du gjøre:

 1. La være å kalle inn kvinnen til intervju?
 2. Kalle vedkommende inn til intervju, men gjøre oppmerksom på at det er mer en formalitet ettersom sentralbordet vil kreve at søkeren kan behandle et tastatur?
 3. Kalle vedkommende inn til intervju og spørre hvordan hun kan tenke seg å klare oppgaven til tross for sitt handikapp?
 4. I hvert av tilfellene skal du avgjøre hvorvidt det er direkte eller indirekte diskriminering du er skyld i.

Oppgave 10.13

Vurder hvorvidt de nedenstående eksemplene er direkte eller indirekte diskriminering eller er unntak fra loven mot diskriminering:

 1. Det søkes etter sterke menn i politistillinger.
 2. Gjennomsnittshøyden for søkere til stillingen politikonstabel må være 180 cm.
 3. Et kirkesamfunn som mener at tilsetting av kvinnelige prester ikke er tillatt etter Guds ord, søker etter mannlige prester.
 4. Kvinnene som er i fødselspermisjon i bedriften får ikke delta i lønnsforhandlinger.
 5. En kristen folkehøgskole skal ansette en kvinnelig kokk som også har andakter på skolen.
 6. En restaurant søker etter serveringspersonell. Det opplyses at arbeidsantrekket er skjørt.
 7. En kvinne har søkt på en stilling. Hun er best kvalifisert av søkerne, men på grunn av at hun er gravid, får hun ikke jobben fordi bedriften trenger en kompetent person i stillingen straks.
 8. Det gis ulike ansettelsesvilkår for heltidsarbeidende og deltidsarbeidende.

 

Fordypningsoppgave

Oppgave 10.14. Språk, makt og diskriminering

Problemstilling: Diskuter betydningen av språk i et samfunn som består av en majoritet og flere minoriteter, slik som vi finner i Norge. Hvem setter standarden? Hvor viktig er det å kunne norsk språk? Hvem har definisjonsmakten når det gjelder språket i samfunnet? Hvordan skjer diskriminering på grunnlag av språk?

Metode: Søk på Internett og i andre kilder.

Drøfting: Drøft hvorfor en kan si at «språk er makt». Se også side 162. Hva betyr det for å skaffe seg utdanning, kunnskap og jobb? Drøft også direkte og indirekte diskriminering når det gjelder krav til språkkunnskap.