Trapp
Kapittel 3 skisserer ulike former for skade, tap og dekningsmuligheter. Fremstillingen påpeker sentrale sider av erstatningsrettens «natur», som f.eks. at skaden må skyldes en ansvarlig skadevolder. Denne grunnforutsetningen er ikke oppfylt ved f.eks. fritidsuhell eller naturkatastrofer. Her kan skadelidte derimot ha rett til ytelser fra trygd og/eller personforsikringer. Kapitlet fanger inn likheter, forskjeller og samspill med erstatningsrett, velferdsrett og forsikringsrett. Disse tre rettsområdene omhandler ulike typer kompensasjonssystemer, som virker i fellesskap for å fremme målet om økonomisk trygghet. Fremstillingen behandler også regressregler. Spørsmålet er hvorvidt den som i første omgang har dekket tapet kan regresse skadevolder, som dermed til sist må bære belastningen. Også regler om kanaliseringen berøres i dette kapitlet.

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.

Lykke til!

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 3 
Støttelitteratur: Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten – en analyse av generelle og spesielle årsaksregler (2008) kap. 1 s. 25–39
Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 424–425 og 440