1. Hvilke kompensasjonsordninger kan være relevante der det ikke finnes et ansvarssubjekt bak skaden?
  2. Hvilke to hovedfunksjoner har ansvarsforsikringen?
  3. Hva er forskjellen på en ansvarsforsikring og en personforsikring?
  4. Hva menes med «kanalisering» av ansvaret?
  5. I hvilken utstrekning kan den som har dekket tap kreve regress av skadevolderen, ved a) tingsskader og b) personskader?