Kapittel 4 gir en oversikt over de sentrale hensynene som bærer erstatningsretten. De to sentrale er prevensjonshensynet og gjenopprettelseshensynet, som begge blir utdypet. Fremstillingen viser hvordan erstatningsreglene kan ha en styringsfunksjon, gjennom blant annet å virke allmennpreventivt og individualpreventivt. En spesiell form for prevensjon er den økonomiske prevensjonen. Den skal ved økonomiske incentiver bidra til skadeforebyggende handlinger, og viser en sammenheng med rettsøkonomien. Kapitlet belyser også hvordan erstatningsreglene kan ha en pulveriseringseffekt, der tapet blir fordelt mellom en større krets som har tegnet forsikring (eller kan innkalkuleres som en bedriftsomkostning). Videre beskrives en viktig side ved erstatningsrettens «natur»: Rett til erstatning er betinget av at skadelidte har en ansvarlig skadevolder å forholde seg til, til forskjell fra velferdsretten som normalt retter oppmerksomheten mot skadelidtes behov (ikke årsaken til behovet).

 

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver

Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!

Kontroll- og refleksjonsspørsmål

Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!

Sammendrag

Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.

Lykke til!

 

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 4

Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 424–425 og 440


Se også NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning, især NOUens kapittel 3.

 

Kjelland var sekretær for lovutvalget. Utredningen finnes her:http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2011/nou-2011-16.html?id=656208

 

For en oversikt over lovutredningens mange gjeldende rett-beskrivelser, se Kjellands sammenstillende dokument her