Trapp
Kapittel 8 fremstiller det ulovfestede objektive ansvaret. Dette blir også betegnet som et «rent objektivt risikoansvar» («ansvar for farlig bedrift»). Ansvaret er utviklet i samspill mellom Høyesterett og juridisk teori. Selve regelstrukturen er omdiskutert, og det redegjøres for de ulike tilnærmingene i teorien (debatten om momenter vs. vilkår). Deretter analyseres de sentrale vurderingspunktene. I lys av høyesterettspraksis og andre rettskilder, forklares og eksemplifiseres begreper som «stadig risiko», «typisk risiko» og «ekstraordinær risiko». Det blir også vist hvordan disse momentene/vilkårene har sammenheng med hverandre. Kapitlet beskriver videre den samlende domspolitiske interesseavveiningen, der også andre faktorer kan spille inn i en helhetsvurdering. Blant disse er forsikringsmuligheten og skadelidtes eget forhold. Endelig påpekes nyanser det ulovfestede objektive ansvarets nærmere utforming og rekkevidd, for ulike typetilfeller (skadesituasjoner).

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.

Lytt til sammendrag av kapittel 8 (mp3). 

Lykke til!

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 8 
Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 435–437