1. Hva er a) bakgrunnen for fremveksten av det ulovfestede objektive ansvaret, og b) hvilke hensyn bærer dette ansvarsgrunnlaget?
  2. Et av særtrekkene ved en god drøftelse av ulovfestet objektivt ansvar er at fremstillingen får frem sammenhenger mellom ulike vilkår/momenter. Hvilke sammenhenger er det mellom begrepene stadig, typisk og ekstraordinær risiko?
  3. Hvilken betydning har skadelidtes eget forhold for vurderingen av om det bør pålegges ulovfestet objektivt ansvar?
  4. I hvilken grad er «vis major», «force majeure» mv. ansvarsfritakende?
  5. Hvorfor hevder Lødrup under omtalen av Tannstoff (Rt. 2004 s. 122) at påvirkning fra EU «vil neppe være noen trussel mot det ulovfestede objektive ansvaret slik det fremstår i dag»?