Trapp
Kapittel 7 gir en oversikt over et bredt spekter av lovfestede objektive ansvarsgrunnlag. Objektivt ansvar innebærer at skadevolder er ansvarlig uten hensyn til skyld. Som en forståelsesbakgrunn skisseres trekk i rettsutviklingen, fra «culpafiksjoner» (fingert skyld) til innføringen av lovfestede objektive ansvar på mange livsområder. Deretter gis en innføring i bilansvaret, herunder innholdet i sentrale lovuttrykk som «gjer»-kriteriet i bal. §§ 1 og 4. Også lovfestede objektive ansvar på andre transportrettslige områder belyses, slik som jernbaneansvaret, luftansvaret og ansvaret til sjøs. Videre presenteres yrkesskadereglene, der arbeidsulykkesbegrepet i ysfl. § 10, jf. ftrl. § 13-3 er sentralt. Også produktansvaret blir gjennomgått, og det samme gjelder ansvaret ved pasientskader og forurensningsskader. Underveis i fremstillingen av de enkelte ansvarsgrunnlagene, belyses hovedtrekkene i reglene om utmåling, medvirkning mv., samt institusjonelle forhold (f.eks. hvilke organer som behandler krav etter pasientskadeloven og voldsoffererstatningsloven).

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.

Lykke til!

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 7 
Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 432, 435, 437–439