1. Skisser sentrale faktorer i fremveksten av lovfestede, objektive ansvar.
  2. Gi et eksempel på hva som ligger i a) kjernen, b) yttergrensen og c) randsonen av «gjer»-kriteriet i bal. §§ 1 og 4?
  3. Forklar hvordan bal. § 8 er bygd opp (strukturen), og hvilke vilkår som må være oppfylt for å kreve erstatning av den andre bilen som er involvert i kollisjonen.
  4. Hvilke skader omfattes av produktansvarets anvendelsesområde, og hva ligger i begrepet «sikkerhetsmangel»?
  5. Hva er formålet med pasientskadeloven, og hvilke typer ansvarsgrunnlag hjemles i psl. § 2?