Trapp
Kapittel 6 gir en fremstilling av arbeidsgiveransvaret. Hovedregelen er hjemlet i skl. § 2-1. Bestemmelsen omfatter skader voldt av «arbeidstaker». Normalt kreves et ansettelsesforhold, og det må trekkes en grense mot oppdragstakere. Fremstillingen tar opp grensedragningen, i tillegg til å presisere arbeidsgiverbegrepet. Videre beskrives ansvarsformen. Kapitlet viser hvordan arbeidsgiveransvaret har både objektive og subjektive ansvarselementer, og derfor kan kalles en slags «ansvarshybrid» (Kjelland): Arbeidsgiveren er ansvarlig uten hensyn til egen skyld (objektivt ansvarselement) for arbeidstakers uaktsomhet (subjektivt ansvarselement). Arbeidsgiveransvaret er også betinget av at skaden er voldt i tjenesten. Dette trekker en ytre ramme for ansvaret, som blir presisert i lys av rettspraksis og andre rettskilder. Rammer for ansvaret trekkes også av standardregelen, som avgrenser ansvaret der arbeidstakeren har gått «utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten». Også dette uttrykket er presisert i nye høyesterettsdommer. Endelig behandles arbeidsgivers adgang til å regresse arbeidstakeren, samt arbeidstakerens vern i form av lemping

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.

Lykke til!

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 6 
Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) 432–435