1. Hvilke hensyn bærer reglene om arbeidsgiveransvar?
  2. a) Hva ligger i begrepet «arbeidstaker», og b) hvilke momenter er relevante i avgrensningen mot selvstendige oppdragstakere?
  3. Forklar hva som menes med at ansvarsgrunnlaget i skl. § 2-1 inneholder både objektive og subjektive elementer.
  4. Hva ligger i lovuttrykket «utenfor det som er rimelig å regne med etter arten av virksomheten eller saksområdet og karakteren av arbeidet eller vervet», jf. skl. § 2-1 nr. 1, andre punktum?
  5. a) Hva menes med en «mild» culpanorm, b) hva kan tjene som eksempel og c) hva taler for og mot et strengt ansvar for det offentlige?