Trapp
Kapittel 5 omhandler skyldansvaret (culpaansvaret). Den alminnelige regel er at den skadevolderen som har forårsaket skade/tap ved uaktsomhet, blir erstatningspliktig etter culpanormen. Fremstillingen gir en oversikt over ulike skyldformer og deres betydning, samt en beskrivelse og kritikk av bonus pater familias-figuren. Når man skal vurdere om skadevolder har handlet erstatningsbetingende uaktsomt, må det foretas en helhetsvurdering. I rettspraksis, teori og andre rettskilder er det utviklet en rekke faktorer. Disse blir forklart og eksemplifisert med henvisning til domsmaterialet, som også viser hvordan culpamomentene er forbundet med hverandre. Videre beskrives variasjoner/relativitet i culpanormen. Det gjøres for ulike typetilfeller, som blant annet profesjonsansvaret. Også ulike forhold som kan utelukke ansvar blir belyst, herunder nødverge og samtykke. Kapitlet berører også bevisspørsmål, som betydningen av sakkyndiges uttalelser.

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Domsanalyse
 
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm, skrive ut eller laste ned som lydfil (mp3).

Lykke til!

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 5 
Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 426–419