1. Hvilke grader av skyld er relevante i erstatningsretten, og når må det skilles mellom skyldformene?
  2. Rettsfiguren «bonus pater familias» opptrer i erstatningsretten, men er mye kritisert – hvorfor?
  3. Et av trekkene ved gode culpadrøftelser er ofte at fremstillingen får klart frem hvordan culpamomenter kan stå i sammenheng med hverandre. Hvilke sammenhenger er det mellom a) handlingens/unnlatelsens skadeevne, b) risikoens synbarhet/påregnelighet og c) skadevolders handlingsalternativer?
  4. Hvilken betydning har a) skadevolders individuelle forhold, og b) skadelidtes forhold på aktsomhetsvurderingen?
  5. Hva særkjenner det såkalte «profesjonsansvaret», og hva tror du er grunnen til Lødrups systematikk med å beskrive ulike typetilfeller?