Trapp
Kapittel 9 omhandler årsakssammenheng som vilkår for ansvar. Det kreves årsakssammenheng mellom ansvarshendelsen og skaden/tapet. Fremstillingen viser ulike måter årsakskravet blir formulert med i lovgivningen, og at innholdet i årsakskravet må fastlegges ut fra en tolkning av rettspraksis og andre kilder. Betingelseslæren er hovedregelen, som forankres, forklares og illustreres med henvisning til P-pille II (Rt. 1992 s. 64) og andre dommer. Også spesielle årsaksregler som prinsippet om at skadevolder må «ta skadelidte som han er» (Kjelland: sårbarhetsprinsippet) blir presentert. Det samme gjelder skjønnsmessige unntak/modifikasjoner, som uvesentlighetslæren (den modifiserte hovedårsakslæren). Kapitlet gir også en innføring i reglene om selvstendig virkende (tilstrekkelige) årsaker, og hvordan reguleringen må «skreddersys» for de enkelte typetilfellene (formene for årsakskonkurranse). Også de grunnleggende bevisreglene blir belyst, herunder prinsippet om fri bevisvurdering og overvektsprinsippet.
 

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Domsanalyse
 
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.

Lytt til sammendrag av kapittel 9 (mp3). 

Rekonstrukjson av hendelsesforløp - eksempel 1 (laget av Ingeniørfirmaet Rekon).

Rekonstrukjson av hendelsesforløp - eksempel 2 (laget av Ingeniørfirmaet Rekon).

Tematisert domshefte

Domstabell – Lie-kriteriene

 

Lykke til!

 

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

 

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 9

Støttelitteratur: Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten – en analyse av generelle og spesielle årsaksregler (2008). Bokens kapitler om faktisk og rettslig årsakssammenheng er en systematisert domsanalyse, og svarer i hovedsak til Lødrups «Lærebok i erstatningsrett» (2009) på følgende måte:

  • kapittel 1 s. 47-51: kap. 9 punkt I
  • kapittel 2: Lødrup (2009) kap. 9 punkt II, 3
  • kapittel 3: Lødrup (2009) kap. 9 punkt II, 1
  • kapittel 4: Lødrup (2009) kap. 9 punkt III
  • kapittel 6 s. 283-329: Lødrup (2009) kap. 9 punkt IV
  • kapittel 6 s. 329-334: Lødrup (2009) kap. 9 punkt VII
  • kapittel 8: Lødrup (2009) kap. 9 punkt II, 3

 

Morten Kjelland: Personskadeoppgjør, kap. 3, BI Handelshøyskolen, 7.utg. (2011).

Bokens kap. 3 omhandler faktisk og rettslig årsakssammenheng i personskadeerstatningsretten, sml. Lødrups «Lærebok i erstatningsrett» (2009) kap. 9. Se også her.

Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 429–430