Trapp
Kapittel 10 omhandler erstatningsvernets grenser. Også skadevolder har verneverdige interesser, som ivaretas av et mangfold av avgrensningsregler. Sentralt er adekvanslæren. Den begrenser ansvaret ut fra brede interesseavveininger. Adekvanslæren kan betraktes som en samling av prinsipper og momenter, som utgjør et slags juridisk «puslespill». Skadefølgens påregnelighet (frekvens/synbarhet) og årsaksrekkens nærhet er sentrale faktorer. Disse suppleres av andre avgrensningsfaktorer, som skadevolders skyld, risikofordelingshensyn og rene rimelighetshensyn. Disse blir illustrert for ulike typetilfeller, med henvisning til et rikholdig domsmateriale. Kapitlet beskriver også betydningen av den skadede interesse, som analyseres i forhold til ulike skadesituasjoner (f.eks. mislykket sterilisering). Det gis også en redegjørelse for reglene om tredjemannstap, og tolkningen av avgrensningskriteriet «konkret og nærliggende interesse». Underveis påpekes berøringspunkter med andre regler som begrenser erstatningsansvaret, slik som reglene om lemping.

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Domsanalyse
 
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.

Lytt til sammendrag av kapittel 10 (mp3) 

Lykke til!

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 10 
Støttelitteratur:

Kjelland: Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten – en analyse av generelle og spesielle årsaksregler (2008). Bokens kapitler om faktisk og rettslig årsakssammenheng er en systematisert domsanalyse, og svarer i hovedsak til Lødrups «Lærebok i erstatningsrett» (2009) på følgende måte:
kapittel 1: Lødrup (2009) kap. 10 punkt I-II
kapittel 8: Lødrup (2009) kap. 10 punkt III

Morten Kjelland: Personskadeoppgjør, kap. 3, BI Handelshøyskolen 2007.

Bokens kap. 3 omhandler faktisk og rettslig årsakssammenheng i personskadeerstatningsretten, sml. Lødrups «Lærebok i erstatningsrett» (2009) kap. 10.
Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 430–431