1. Hvorfor har vi regler som avgrenser erstatningsansvaret?
  2. Hva menes med begrepene «adekvans» og «påregnelighet»?
  3. Hva innebærer det at man skal foreta en konkret påregnelighetsvurdering?
  4. Hvorfor hevder Lødrup at sjokkskadene står i en erstatningsrettslig særstilling?
  5. Hva ligger i avgrensningskriteriet «konkret og nærliggende interesse», og hvilke høyesterettsdommer er det basert på?