Trapp
Kapittel 12 omhandler reglene om lemping. De gir retten adgang til å la erstatningsplikten bli redusert/falle bort ut fra en skjønnsmessig helhetsvurdering. Det redegjøres først for den alminnelige lempingsregelen i skl. § 5-2. Her beskrives regelens legislative begrunnelse og forhistorie, og deretter dens vilkår og skjønnsmomenter. Begge lempingsalternativene i skl. § 5-2 analyseres ut fra rettspraksis og andre rettskilder. Endelig belyses lempingsbestemmelser som skl. §§ 2-2 og 2-3, herunder deres forhold til den alminnelige lempingsregelen.

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.

Lykke til!

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 12 
Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 444–445