Trapp
Kapittel 13 omhandler skader voldt av to eller flere skadevoldere. Her oppstår to hovedproblemstillinger, som fremstillingen gir svar på. Den ene gjelder forholdet til skadelidte: Kan skadelidte kreve én av skadevolderne for hele tapet, eller må skadelidte forholde seg til hver enkelt for dens forholdsmessige del av skaden? Dette må løses med utgangspunkt i skl. § 5-3, som lovfester prinsippet om solidaransvar. Behovet for å kunne holde seg til flere, foranlediges der skadevolder mangler betalingsevne og/eller betalingsvilje. Det andre hovedspørsmålet gjelder forholdet mellom skadevolderne, og aktualiseres der én av disse har dekket hele tapet. Spørsmålet er da om han kan kreve regress av den eller de andre skadevolderne, hvilket må løses ut fra en tolkning av skl. § 5-3 nr. 2.

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.

Lykke til!

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap.13 
Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 431