1. Hvilke hensyn bærer reglene om solidaransvar?
  2. Hvilke vilkår må være oppfylt for å pålegge solidaransvar?
  3. Har den utbetalende skadevolder et ubetinget krav på regress hos de andre solidaransvarlige skadevolderne?
  4. Hvilken betydning har a) forsikringer på skadevolders hånd og b) typen ansvarsgrunnlag for vurderingen av hvor mye den enkelte skadevolder skal dekke i regressomgangen?
  5. Hvilke lovregler hjemler lemping ved «force majeure»-lignende forhold?