Trapp
Kapittel 15 omhandler regler for utmåling av tingsskade og annen formuesskade. Hovedregelen er at skadelidte skal ha full erstatning. De nærmere utmålingsprinsippene må presiseres ut fra hva slags skadesituasjon man står overfor, og det skilles for eksempel mellom delskader og totalskader. Særskilte rettsspørsmål kan oppstå ved kostnads- og verdiendringer, for eksempel på grunn av prisstigning. Her må man ta stilling til hvem som har risikoen for endringene. Videre kan man spørre hvem som har risikoen for at tingens verdi blir redusert som følge av selve reparasjonen. Og motsatt: hva hvis reparasjonen øker tingens verdi – skal berikelsen trekkes fra? Kapitlet tar også opp spørsmål knyttet til at en tings-/formuesskade kan medføre ulike typer konsekvenstap (følgeskader).

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.

Lykke til!

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 15 
Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 444