1. Hva menes med begrepet «formuesskade»?
  2. Hvorfor skilles det mellom delskader og totalskade?
  3. Verdivurderes det erstatningsrettslige tapet etter reparasjonskostnadene og/eller gjenanskaffelseskostnadene?
  4. I hvilken grad er følgeskader (sekundærskader) erstatningsmessige?
  5. Ved totaltap – er det tingens normalverdi eller individuelle verdi for skadelidte som skal legges til grunn?