Trapp
Kapittel 16 omhandler reglene om personskadeutmåling. Det skilles mellom økonomiske og ikke-økonomiske tap. Økonomiske tap er inntektstap og merutgifter, jf. skl. § 3-1. Fremstillingen gir en oversikt over de sentrale prinsippene for beregning av inntektstaperstatning og merutgiftserstatning, basert på analyser av rikholdig høyesterettspraksis. Her gis det en nærmere beskrivelse av prinsippet om full erstatning, skadelidtes tapsbegrensningsplikt og supplementsprinsippet (at erstatningen er et supplement til offentlige ytelser). Videre gis det en innføring i reglene om utmåling av ikke-økonomiske tap. Det redegjøres for reglene om tapt livsutfoldelse, som dekkes gjennom ménerstatningen, jf. skl. § 3-2. Til slutt belyses reglene om erstatning for tort og svie, som kompenseres gjennom oppreisning, jf. skl. § 3-5. I tillegg til disse alminnelige reglene, skissere enkelte særskilte utmålingsregler. Blant disse er reglene om standardisert barneerstatning i skl. § 3-2a, samt standardisert erstatning for fremtidig inntektstap ved yrkesskader, jf. Standardforskriften kapittel 3, jf. ysfl. § 13.

 

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
 
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
 
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.
 

Lytt til sammendrag av kapittel 16 (mp3).

 

Se mini-video av sentrale emner og utmålingsprinsipper:

Illustrasjonsvideo av de tre sentrale kompensasjonskildene (Morten Kjelland 2012)

Illustrasjonsvideo av Prinsippet om full erstatning (Morten Kjelland 2012)

Illustrasjonsvideo av Supplementsprinsippet (Morten Kjelland 2012)

 

Lykke til!

 

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

 

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 16

Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 440–443

For en oppdatert fremstilling av utmålingsreglene i personskadeerstatningsretten, se også Kjelland i boken Pasientskaderett, Gyldendal Akademisk (2011) kapittel 11 om utmåling av erstatning. Boken finnes her.