Trapp
Kapittel 17 omhandler reglene om forsørgertapserstatning, jf. skl. § 3-4. Bestemmelsen inneholder vilkår for erstatning og anviser prinsipper for utmålingen. Det komplette bildet av rettsregelen fremkommer når man supplerer lovteksten med høyesterettspraksis, forarbeider mv. Først beskrives ulike grunnforutsetninger, som at avdøde forsørget den/de etterlatte. Deretter forklares og eksemplifiseres erstatningsberegningen. Fremstillingen tar også opp spørsmål knyttet til ulike typetilfeller, som betydningen av at etterlatte barn eller ungdom får en ny forsørger. I tillegg til de vanlige utmålingsprinsippene, skisseres reglene om standardisert forsørgertapserstatningen ved yrkesskader, jf. Standardforskriften kapittel 6.
 

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
 
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
 
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.
 

Lykke til!

 

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 17

Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 443

For en oppdatert fremstilling av utmålingsreglene i personskadeerstatningsretten, se også Kjelland i boken Pasientskaderett, Gyldendal Akademisk (2011) s. 505–532 (utmåling av forsørgertapserstatning). Boken finnes her.