Trapp
Kapittel 18 omhandler reglene om hjemmearbeidserstatning, jf. skl. § 3-1 annet ledd annet punktum. Bestemmelsen lyder slik: «Med inntekt likestilles verdien av arbeid i heimen.». Bestemmelsen kom som et tillegg til loven i 1973. Målet var å styrke husmødres og husfedres erstatningsvern. Fremstillingen presiserer hva som menes med begrepet «arbeid i heimen», samt de nærmere prinsippene for beregning av hjemmearbeidserstatning. I tillegg tar kapitlet opp særskilte problemstillinger. Et av disse er om erstatning for tapt hjemmearbeidsevne er dekket ved å ligge «innbakt» i den standardiserte yrkesskadeerstatningen (eller kan kreves dekket individuelt i tillegg til denne). Også betydningen av hjemmearbeid ved utmåling av forsørgertap behandles, se henvisningen fra skl. § 3-4 andre ledd, tredje punktum til skl. § 3-1 andre ledd, annet punktum. Avdøde kan ha ytet bidrag i form av hjemmearbeid, som erstattes som en del av det såkalte «Bastrup»-tillegget.
 

Bruk nettinnholdet til å teste deg selv og lære mer!

Flervalgsoppgaver
Interaktive oppgaver med ulike nivåer av vanskelighetsgrad. Test deg selv!
Kontroll- og refleksjonsspørsmål
Her finner du kontroll- og refleksjonsoppgaver fra boka. Les den på skjerm eller skriv den ut!
Domsanalyse
 
Sammendrag
Kapitlets oppsummering kan du enten lese på skjerm eller skrive ut her.
 

Lykke til!

 

Pensum/læringskrav til dette kapitlet:

 

Hovedlitteratur: Lødrup (Kjelland, medf.): Lærebok i erstatningsrett (2009) kap. 18

Innføringslitteratur: Knophs oversikt over Norges rett 13. utg (2009) s. 442–443

For en utdyping av temaet, se også Kjellands artikkel «Hjemmearbeidserstatning – forholdet til velferdsrettslige, skatterettslige og bevisrettslige sider ved utmålingen», I Tidsskrift for erstatningsrett, velferdsrett og forsikringsrett 2011 s. 4–49, finnes her (krever innlogging på Rettsdata)