1. Hva er bakgrunnen for at lovgiver i 1973 tilføyde skl. § 3-1 andre ledd, andre punktum om å likestille hjemmearbeid med inntektsgivende arbeid?
  2. Hva ligger i begrepet «arbeid i heimen»?
  3. Hvordan verdivurderer man tapet?
  4. Hvordan trekker man grensen mellom hjemmearbeidstap (skl. § 3-1 andre ledd, andre punktum), merutgifter (skl. § 3-1 første ledd) og tapt livsutfoldelse (skl. § 3-2)?
  5. Martinsen (Rt. 1998 s. 1916) avklarte et omtvistet rettsspørsmål relatert til hjemmearbeidserstatning – hvilket?